Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda vārdā izsakām vislielāko pateicību ikkatram māksliniekam par dalību konkursā. Vēlamies informēt, ka konkurss ir noslēdzies un lūdzam rakstīt privāti uz epastu: info@virotherapyfoundation.org par savu mākslas darbu atgriešanu.
Visiem māksliniekiem novēlam turpināt radīt mākslu, lai darbi spētu iepriecināt un iedvesmot līdzcilvēkus ik dienu!

KONKURSA NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis
Atbalstīt onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. Atrast interesantus, uzrunājošus, labsajūtu un pretestības spējas stiprinošus jaunradītus darbus un autorus ar interesantu un spēcīgu vēstījumu atbilstoši konkursa tēmai.

2. Konkursa organizētājs
Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008259566
Platones iela 119, Jelgava, LV-3008
Tālr.: +371 67809861
virotherapyfoundation.org
virotherapyfoundation.org/lv/konkurss

3. Konkursa dalībnieki
Konkurss ir atklāts un starptautisks.
Konkursā ar jaunradītiem darbiem var piedalīties jebkurš autors, bez jebkādiem vecuma, profesijas, izglītības vai citiem ierobežojumiem.

4. Darbu pieteikšana un iesniegšana
Darba iesniedzējam ir pašam jābūt šī darba autoram un īpašniekam. Iesniedzējam jāpieder visām īpašuma tiesībām un autortiesībām uz darbu.
Nepilngadīgo autoru gadījumā nepieciešama rakstiska likumīgā aizbildņa piekrišana.
Darbu pieteikšanai nav termiņa ierobežojuma.
Darba iesniedzējs darbu vispirms piesaka elektroniski, nosūtot darba fotogrāfiju, audio vai video ierakstu, kas atpspoguļotu kopumā par, ko ir darbs, kopā ar īsu, neformālu aprakstu par sevi uz e-pasta adresi: art@virotherapyfoundation.org, vai arī piesaka to konkursam veltītajā tīmekļa vietnē: virotherapyfoundation.org/lv/konkurss/pieteikt-darbu/
Iesūtītajām mākslas darba fotogrāfijām, audio vai video ierakstiem patiesi jāattēlo piesakāmais darbs.
Ja darbs tiek atbalstīts iesniegšanai, darba pieteicējs saņem no konkursa organizētāja uzaicinājumu iesniegt darba oriģinālu, vai nu personiski to nogādājot Viroterapijas fondā, iesūtot pa pastu vai arī nosūtot pa e-pastu (audio faila vai video faila gadījumā). Pēc īpaša pieprasījuma konkursa organizētājs var vienoties ar pretendentu par citu darbu nogādāšanas veidu un vietu.
Tikai pēc tam, kad organizētājs būs darbu saņēmis (fiziski – mākslas darba gadījumā, fiziski vai pa e-pastu citios gadījumos) tas tiks uzskatīts par iesniegtu.

Kopā ar darbu darba autoram jāiesniedz arī pilnīgāks apraksts par sevi un darbu.
Iesniegtajam mākslas darbam jābūt tam pašam mākslas darbam, kura attēli audio vai video ieraksti tika iepriekš iesūtīti.

5. Darbu formāts
Darbus var iesniegt sekojošās izpausmes formās:
māksla (glezniecība, grafika, tēlniecība), muzikālie darbi, literārie darbi, fotogrāfija, audiovizuālie darbi, datorgrafika, grafiti, kā arī citās, šeit neuzskaitītās laikmetīgās tehnikās un izpildījumos.

Iesniedzamajam mākslas darbam jābūt jaunradītam mākslas darbam, kas fiziskos apmēros nepārsniedz 200cm x 200cm, ja tos paredzēts karināt pie sienas, vai 200cm x 150cm x 150cm – skulptūrām. Šie ir maksimāli pieļaujamie mākslas darba izmēri, nevis ieteicamie. Jebkuram mākslas darbam, pat ja tas ir veidots no vairākām daļām (diptihi, triptihi) jāiekļaujas šajos izmēros. Citi izmēri tiks izskatīti pēc īpaša pieprasījuma.
Skaņdarbi var tikt iesniegti pēc autora ieskatiem vajadzīgajā formātā, ievērojot konkursa mērķi, ka jaunradītajam skaņdarbam būtu jāraisa labsajūta un pozitīvas emocijas pacientiem.
Video formāta darbiem autors var pats izvēlēties visatbilstīgāko formātu un izpildījumu pēc viņa ieskatiem, kam būtu jāpalīdz sasniegt konkursa mērķi.
Dzejas un prozas darbus var iesniegt pēc autora ieskatiem piemērotākajā formā, ievērojot ideju, ka darbam būtu jāatbalsta un jāmotivē onkoloģiskie pacienti viņu cīņā ar slimību.

6. Vērtēšanas komisija
Viroterapijas fondam ir tiesības iecelt darbu vērtēšānas komisiju 5 – 100 locekļu sastāvā. Vērtēšanas komisijas sastāvs tiek publiski izziņots konkursa mājas lapā, sadaļā konkurss.

7. Darbu vērtēšanas kārtība
Konkursa vērtēšanas komisija sanāk uz iesniegto darbu vērtēšanu reizi mēnesī.
Vērtēšanas komisija pieņem lēmumus balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
Katru mēnesi Viroterapijas fonds izvēlēsies vienu vai vairākas veicināšanas prēmijas 200 euro vērtībā par interesantāko, aizkustinošāko vai neparastāko no jauna iesniegto darbu.
Prēmiju piešķiršanas gadījumā tās tiks publiski izziņotas.
Reizi gadā no iesniegtajiem darbiem Viroterapijas fonds izvēlēsies trīs ar ikgadējām, galvenajām balvām atzīmējamos darbus.
Pirmā prēmija: 4000 euro
Otrā prēmija: 2000 euro
Trešā prēmija: 1000 euro
Organizators patur tiesības neizvēlēties nevienu vai arī izlaist kādu no prēmijām, ja tam ir pamatots iemesls. Organizators var piešķirt arī īpašas atzinības balvas.

8. Autortiesības
Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības.
Piesakot darbu konkursam, Autors bez atlīdzības piešķir Viroterapijas fondam neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, neekskluzīvas šādas Darba mantiskās autortiesības:
1) izstādīt Darbu;
2) izmantot Darbu Viroterapijas fonda konkursa reklāmās, Viroterapijas fonda un konkursa popularizēšanā un izdales materiālos,
3) publicēt Darbu,
4) publiskot Darbu,
5) izplatīt Darbu,
6) reproducēt Darbu.
Šī licence Viroterapijas fondam tiek izsniegta uz laiku, kamēr Darbs ir aizsargājams atbilstoši Autortiesību likumam.
Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot. Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu.
Autoram saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā tiesības uz vārdu, kā arī īpašuma tiesības uz darbu.
Autors, iesniedzot darbu konkursam, var vienoties ar organizatoru par darba atsavināšanu, daļu no par darbu iegūtajiem līdzekļiem paredzot novirzīt labdarībai.
Ja darbs ar autora piekrišanu tiek pārdots, īpašuma tiesības uz darbu pāriet pircējam.

9. Citi noteikumi
Iesniegtajiem darbiem jāpaliek organizatora rīcībā vismaz vienu gadu, kura laikā tie tiks izstādīti un/vai publiskoti un vērtēti. Šajā laikā autors tos var izņemt tikai zemāk aprakstītajos gadījumos.
Autors drīkst jebkurā laikā izstāties no konkursa un izņemt darbu.
Ja tas nepieciešams īslaicīgai dalībai citās izstādēs, saskaņojot ar konkursa rīkotājiem, pieļaujama arī epizodiska un īslaicīga darbu izņemšana (vai aizvietošana), neizstājoties no konkursa.
Pēc viena gada termiņa beigām, ja autors nav vienojies par darba atsavināšanu, autoriem ir tiesības saņemt savus darbus atpakaļ vai nu personiski, vai apmaksājot pasta sūtīšanas izdevumus. Autoriem ir pienākums paņemt atpakaļ savus darbus ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc konkursa organizatoru attiecīga uzaicinājuma.
Viroterapijas fonds neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti vai var tikt nodarīti darbam vai autoram.
Viroterapijas fonds iesaka autoriem pašiem pienācīgi apdrošināt darbus pret jebkuriem riskiem vai zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar dalību konkursā.
Saņemot jebkuru prēmiju, autoram ir jāmaksā ienākumu nodoklis atbilstoši savas mītnes zemes likumiem.