KONKURSA NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis
Atbalstīt onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. Atrast interesantus, uzrunājošus, labsajūtu un pretestības spējas stiprinošus jaunradītus mākslas darbus un māksliniekus ar interesantu un spēcīgu vēstījumu atbilstoši konkursa tēmai.

2. Konkursa organizētājs
Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008259566
Pulkveža Brieža iela 15 – 11, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 67809861
virotherapyfoundation.org
virotherapyfoundation.org/lv/konkurss

3. Konkursa dalībnieki
Konkurss ir atklāts un starptautisks.
Konkursā ar jaunradītiem darbiem var piedalīties jebkurš mākslinieks, topošais mākslinieks vai entuziasts, bez jebkādiem vecuma, profesijas, izglītības vai citiem ierobežojumiem.

4. Darbu pieteikšana un iesniegšana
Darba iesniedzējam ir pašam jābūt šī mākslas darba autoram un īpašniekam. Iesniedzējam jāpieder visām īpašauma tiesībām un autortiesībām uz darbu.
Nepilngadīgo autoru gadījumā nepieciešama rakstiska likumīgā aizbildņa piekrišana.
Darbus var pieteikt iesniegšanai nepārtraukti.
Darba iesniedzējs darbu vispirms piesaka elektroniski, nosūtot darba fotogrāfiju kopā ar īsu, neformālu aprakstu par sevi un darbu uz e-pasta adresi: art@virotherapyfoundation.org, vai arī piesaka to konkursam veltītajā tīmekļa vietnē: virotherapyfoundation.org/lv/konkurss/pieteikt-darbu/
Iesūtītajām fotogrāfijām patiesi jāattēlo piesakāmais darbs.
Ja darbs tiek atbalstīts iesniegšanai, darba pieteicējs saņem no konkursa organizētāja uzaicinājumu iesniegt darba oriģinālu, vai nu personiski to nogādājot Viroterapijas fondā, vai arī iesūtot pa pastu. Pēc īpaša pieprasījuma konkursa organizētājs var vienoties ar pretendentu par citu darbu nogādāšanas veidu un vietu.
Tikai pēc tam, kad darbs būs fiziski nonācis pie organizētāja vai ar organizētāju saskaņotā izstādīšanas vietā, tas tiks uzskatīts par iesniegtu.
Ja darbu nav iespējams nogādāt un uzstādīt konkursa rīkotāja telpās, pretendentam pašam jārūpējas par konkursam pieteiktā darba pastāvīgu novietošanu un izstādīšanu vietā, kur to būtu iespējams publiski apskatīt un vērtēt.
Kopā ar darbu darba autoram jāiesniedz arī pilnīgāks apraksts par sevi un darbu, kas tiks pievienots darbam to izstādot, vai arī attēlojot konkursa mājas lapā.
Iesniegtajam darbam jābūt tam pašam darbam, kura attēli tika iepriekš iesūtīti.

5. Darbu formāts
Iesniedzamajam darbam jābūt jaunradītam mākslas darbam, kas nepārsniedz 200cm x 200cm, ja tos paredzēts karināt pie sienas, vai 200cm x 150cm x 150cm – skulptūrām. Šie ir maksimāli pieļaujamie izmēri, nevis ieteicamie. Jebkuram darbam, pat ja tas ir veidots no vairākām daļām (diptihi, triptihi) jāiekļaujas šajos izmēros. Citi izmēri tiks izskatīti pēc īpaša pieprasījuma.
Mākslas darbus var iesniegt sekojošās tehnikās:
Glezniecība, grafika, tēlniecība, fotomāksla, video māksla, datorgrafika, grafiti, kā arī citās, šeit neuzskaitītās laikmetīgās tehnikās un izpildījumos.

6. Vērtēšanas komisija
Konkursa vērtēšanas komisija sastāv no:
Einars Repše, Viroterapijas fonda Goda priekšsēdētājs,
Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, gleznotājs,
Ojārs Spārītis, profesors, Latvijas Ziņātņu akadēmijas prezidents,
Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore,
Kristaps Zariņš, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors, gleznotājs,
Gļebs Panteļejevs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, tēlnieks,
Sanita Ciganovska, mākslas terapeite.

Viroterapijas fondam ir tiesības mainīt vērtēšanas komisijas sastāvu, to publiski izziņojot konkursa mājas lapā.

7. Darbu vērtēšanas kārtība
Konkursa vērtēšanas komisija sanāk uz iesniegto darbu vērtēšanu reizi mēnesī.
Vērtēšanas komisija pieņem lēmumus balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
Katru mēnesi Viroterapijas fonds izvēlēsies vienu vai vairākas veicināšanas prēmijas 200 euro vērtībā par interesantāko, aizkustinošāko vai neparastāko no jauna iesniegto darbu.
Prēmiju piešķiršanas gadījumā tās tiks publiski izziņotas.
Reizi gadā no iesniegtajiem darbiem Viroterapijas fonds izvēlēsies trīs ar ikgadējām, galvenajām balvām atzīmējamos darbus.
Pirmā prēmija: 4000 euro
Otrā prēmija: 2000 euro
Trešā prēmija: 1000 euro
Organizators patur tiesības neizvēlēties nevienu vai arī izlaist kādu no prēmijām, ja tam ir pamatots iemesls. Organizators var piešķirt arī īpašas atzinības balvas.

8. Autortiesības
Piesakot darbu konkursam, Autors bez atlīdzības piešķir Viroterapijas fondam neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, neekskluzīvas šādas Darba mantiskās autortiesības:
1) izstādīt Darbu;
2) izmantot Darbu Viroterapijas fonda konkursa reklāmās, Viroterapijas fonda un konkursa popularizēšanā un izdales materiālos,
3) publicēt Darbu,
4) publiskot Darbu,
5) izplatīt Darbu,
6) reproducēt Darbu.
Šī licence Viroterapijas fondam tiek izsniegta uz laiku, kamēr Darbs ir aizsargājams atbilstoši Autortiesību likumam.
Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot.
Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības.
Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu.
Autoram saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā tiesības uz vārdu, kā arī īpašuma tiesības uz darbu.
Ja darbs ar autora piekrišanu tiek pārdots, īpašuma tiesības uz darbu pāriet pircējam.

9. Citi noteikumi
Iesniegtajiem darbiem jāpaliek organizatora rīcībā vismaz vienu gadu, kura laikā tie tiks izstādīti un vērtēti. Šajā laikā autors tos var izņemt tikai zemāk aprakstītajos gadījumos.
Autors drīkst jebkurā laikā izstāties no konkursa un izņemt darbu.
Ja tas nepieciešams īslaicīgai dalībai citās izstādēs, saskaņojot ar konkursa rīkotājiem, pieļaujama arī epizodiska un īslaicīga darbu izņemšana (vai aizvietošana), neizstājoties no konkursa.
Pēc viena gada termiņa beigām autoriem ir tiesības saņemt savus darbus atpakaļ vai nu personiski, vai apmaksājot pasta sūtīšanas izdevumus. Autoriem ir pienākums paņemt atpakaļ savus darbus ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc konkursa organizatoru attiecīga uzaicinājuma.
Viroterapijas fonds neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti vai var tikt nodarīti darbam vai autoram.
Viroterapijas fonds iesaka autoriem pašiem pienācīgi apdrošināt darbus pret jebkuriem riskiem vai zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar dalību konkursā.
Saņemot jebkuru prēmiju, autoram ir jāmaksā ienākumu nodoklis atbilstoši savas mītnes zemes likumiem.