AUTORA DARBA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Konkursa organizētājs (Viroterapijas fonds) – Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008259566
Pulkveža Brieža iela 15 – 11, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67809861
virotherapyfoundation.org
virotherapyfoundation.org/lv/konkurss
Autors – persona, kas pa elektronisko pastu: art@virotherapyfoundation.org vai konkursam veltītajā tīmekļa vietnē: virotherapyfoundation.org/lv/konkurss piesaka dalībai Fonda rīkotajā konkursā savu darbu (turpmāk Darbs). Nepilngadīga autora vārdā rīkojas tā likumīgais aizbildnis.
Autora līgums – līgums starp Autoru un Viroterapijas fondu ar šiem noteikumiem, kas tiek noslēgts, Autoram akceptējot šos noteikumus.

1.Autora apliecinājumi
1.1.Autors apliecina, ka pats ir konkursam piesakāmā Darba autors un īpašnieks.
1.2. Autors apliecina, ka viņam pieder visas īpašuma tiesības un autortiesības uz Darbu.
1.3. Autors apliecina un garantē, ka Darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot Darbu, Autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā Darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības.
1.4. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas Viroterapijas fondam ar šo līgumu piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot.
1.5. Autors apliecina, ka, piesakot konkursam Darbu, ir iepazinies un akceptē Autora darba izmantošanas noteikumus.

2. Darba iesniegšana
2.1. Autors apņemas pēc Viroterapijas fonda uzaicinājuma iesniegt Viroterapijas fondam savu pieteikto Darbu vai nu nogādājot personīgi vai arī, nosūtot pa pastu uz Fonda norādīto vietu. Ja Darbu nav iespējams nogādāt un uzstādīt konkursa rīkotāja telpās, pretendentam pašam jārūpējas par konkursam pieteiktā Darba pastāvīgu novietošanu un izstādīšanu vietā, kur to būtu iespējams publiski apskatīt un vērtēt.
2.2. Vienlaicīgi ar Darba iesniegšanu Autoram jāiesniedz Viroterapijas fondam arī pilnīgāks apraksts par sevi un Darbu, kas tiks pievienots Darbam, to izstādot, vai arī attēlojot konkursa mājas lapā.

3. Autortiesības
3.1. Piesakot darbu konkursam, Autors bez atlīdzības piešķir Viroterapijas fondam neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, neekskluzīvas visas sava Darba mantiskās autortiesības, tajā skaitā:
1) tiesības Darbu izstādīt,
2) izmantot Darbu Viroterapijas fonda konkursa reklāmās, Fonda un konkursa popularizēšanā un izdales materiālos,
3) publicēt Darbu,
4) publiskot Darbu,
5) izplatīt Darbu,
6) reproducēt Darbu.
Šī licence Viroterapijas fondam tiek izsniegta uz laiku, kamēr Darbs ir aizsargājams atbilstoši Autortiesību likumam.
3.2. Viroterapijas fonds nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu konkursa vajadzībām.
3.3. Autoram saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā tiesības uz vārdu, kā arī īpašuma tiesības uz darbu.
3.4. Ja Darbs ar Autora piekrišanu tiek pārdots, īpašuma tiesības uz darbu pāriet pircējam.

4. Citi noteikumi
4.1. Autors piekrīt, ka Autora iesniegtais Darbs kā objekts fiziski paliek Viroterapijas fonda rīcībā vismaz vienu gadu, kura laikā tas tiek izstādīts un vērtēts. Šajā laikā Autors Darbu to var izņemt tikai zemāk aprakstītajos gadījumos.
4.1.1. Autors drīkst jebkurā laikā izstāties no konkursa un izņemt Darbu.
4.1.2. Autors drīkst epizodiski un īslaicīgi izņemt Darbu, neizstājoties no konkursa, ja tas nepieciešams īslaicīgai dalībai citās izstādēs, saskaņojot to ar Viroterapijas fondu.
4.2. Pēc viena gada termiņa beigām no Darba iesniegšanas brīža Autoram ir tiesības saņemt savu Darbu atpakaļ vai nu personiski, vai, apmaksājot pasta sūtīšanas izdevumus. Autoram Darbs jāsaņem atpakaļ no Viroterapijas fonda ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc gada termiņa notecēšanas, ja nav citas vienošanās ar Fondu.
4.3. Viroterapijas fonds neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti vai var tikt nodarīti Darbam vai Autoram. Autoram ir tiesības pašam apdrošināt Darbu pret jebkuriem riskiem vai zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar dalību konkursā.
4.4. Autors apzinās, ka, saņemot jebkuru konkursā piešķirto prēmiju, Autoram ir jāmaksā ienākumu nodoklis atbilstoši savas mītnes zemes likumiem.
4.5. Visas Viroterapijas fonda un Autora tiesības un pienākumi, kas izriet no Autora līguma, apspriežami pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas saistīti ar šo Autora līgumu, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.